ครู ต้องทำแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN

ครู ต้องทำแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN

ID Plan ย่อมาจาก Individual Development Plan หมายถึง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง ทำให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว20/2560), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลงวันที่10 ต.ค. 60 ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

หลักเกณฑ์ฯ ว 22/2560 ข้อ 1. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้ครูลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลักไม่ทราบว่าในข้อนี้สถานศึกษาได้คำนึงถึงหรือไม่ ส่วนใหญ่จากการสอบถามสถานศึกษาให้ครูเลือกเองตามที่ชอบในภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรจึงขาดหายไปผลสุดท้ายต่างคนต่างทำก็กลับมาเหมือนเดิม

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

  • ส่วนที่ 1 ครูต้องประเมินตนเอง โดยประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 2 นำผลการประเมินที่ได้มาประมวลเขียนเป็นแผนพัฒนาตนเอง เพื่อขออนุมัติใช้แผนพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  • ส่วนที่ 3 หลังจากจองหลักสูตรอบรมแล้ว ให้เขียนอธิบายว่า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรนั้น คาดหวังผลสำเร็จจากการอบรมอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเข้ารับการอบรม

เรื่องนี้ผู้บริหารสถานศึกษาท่านทราบหรือไม่ว่าครูต้อง เขียนแผนพัฒนาตนเองและครูทราบหรือไม่ว่าจะต้องเขียนแผนพัฒนาตนเอง มันเป็นเรื่องใหม่ครับต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างก่อนที่จะเสียโอกาสนี้ไป หรือไปอบรมคูปองแบบไม่มีเป้าหมายเขาให้ไปก็ไปตามสิทธิพึงได้ แต่เมื่อกลับจากการไปพัฒนาตนเองมาไม่ได้นำอะไรมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลยเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณชาติแบบฟรีๆ

จึงขอยกตัวอย่าง ID Plan ที่ครบองค์ประกอบเป็นปัจจุบันของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมดังนี้

ID PLAN  ดอยเต่าวิทยาคม.pdf