ห้องคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวม

ห้องคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวม

การศึกษาไทยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเป็นหลัก ดังนั้น ครูไทยจึงเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ  เป็นการเตรียมคนที่ผิดพลาด การศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนเพื่อเป็นทุนชีวิต ไม่ใช่เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบครูต้องสอนนักเรียนให้รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ จากความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างไร เป็นสิ่งสำคัญที่สุด   ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมดิจิทัลที่คนไทยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็นกระแสพัฒนาการของโลก “World development”  การเรียนที่ถูกต้อง เป็นจริงตามกระแสโลกเท่านั้น จึงจะสร้างคุณภาพผู้เรียนให้รู้เท่าทัน มีปัญญาเป็นของตนเองมีความเข้าใจ แยกแยะและรู้จักคิดหาวิธีนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดด้วยจิตสำนึกของ มนุษยธรรม คุณธรรม ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อย่าลืมว่า ครูต้องสอนให้เด็กไปสู่อนาคต ไม่ใช่ให้ไปเหมือนกับเราในอดีต


ห้องเรียนคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวม คือ คำตอบ  เพราะเน้นสอนให้เด็กรู้จัก “วิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง learn how to learn” ฝึกฝนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง  เรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experiential learning เปลี่ยนการเรียนรู้แบบทฤษฎีในห้องเรียนมาเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ ผสมผสาน การทำงานจริง แก้ปัญหาจริง  เพราะความรู้สมัยนี้ มีอยู่ทั่วไป หาได้ง่ายมากในห้องสมุดดิจิทัล  ประกอบกับเด็กไทยยุคนี้ จำเป็นต้องมีทักษะด้านการคิดคำนวณทักษะด้านวิทยาศาสตร์  และทักษะชีวิต เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอนาคตที่จะมีลักษณะเรียนไปด้วยทำงาน ไปด้วย และเป็นผู้ประกอบการไปด้วย “คิดเป็น” คือรู้วิธีคิดที่ถูกต้อง เรียกว่า “การคิดวิเคราะห์”   การพบเห็นสิ่งหนึ่ง แล้วเกิดคำถามขึ้นในใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์  ความคิด “เป็นเพียงมโนนึกในสมอง”  เมื่อมีความคิดที่ดี และถูกต้องตามกระบวนการแล้ว “ต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลงานตามเป้าหมาย “ ซึ่งนำไปสู่การเกิด นวัตกรรม หรือ Innovations  สรุปคือ เราฝึก “Learning skill”  ทักษะในการเรียนรู้ ให้รู้ว่า อะไรจริง อะไรเท็จ อะไรเชื่อได้ เชื่อไม่ได้  ไม่สอนให้เขาเชื่อแต่สอนให้เขาสงสัยให้รู้จักค้นคว้าการใช้ข้อมูลต่างๆอย่างถูกต้อง เรากำลังสอนให้เขาไปสู่อนาคต


“Working skill” ทักษะในการทำงาน สอนให้เขา ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ให้แข่งขันกัน ทุกคนคือพี่น้องกันทุกคนคือคนร่วมสร้างชาติ สอนให้รู้วิธีนำเสนอถ้าห้องเรียนไม่เป็นห้องที่ให้เด็กได้โชว์ตัวเองจะเป็นห้องเรียนที่น่าเบื่อไม่เกิดผล ถ้าเด็กได้ออกมานำเสนอบ่อยๆ เขาจะดีขึ้นมาเอง และต่อไปเขาจะทำงานเก่ง ดังนั้น ห้องเรียนคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวม คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่จะนำผู้เรียนไปสู่อนาคต ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 ที่ว่า พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ครับ