ทำไมต้องห้องเรียนคิดวิเคราะห์

ทำไมต้องห้องเรียนคิดวิเคราะห์

ทำไม? ต้องเป็นห้องเรียนคิดวิเคราะห์

การศึกษาไทย ต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด

การศึกษาถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด รูปแบบใหม่ การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องอยู่ในโลกจริงและชีวิตจริง  การเรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนรู้แบบสมมุติ

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแนวคิดของ เซอร์ เคน โรบินสัน นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ผู้เขียนหนังสือ “โรงเรียนบันดาลใจ Creative Schools” ดังนี้

“หลักสูตรที่ยืดหยุ่น ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วม และติดปีกพรสวรรค์ให้นักเรียน การประเมินใส่ใจการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และมุ่งพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าวัดผลรวมถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศ โรงเรียนให้เป็นดินแดนแห่งการบ่มเพาะความสร้างสรรค์ของเด็ก”     จากข้อความที่กล่าวมา นี่คือรูปแบบการเรียนของห้องเรียนคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวม”การประเมินที่ใส่ใจการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและมุ่งพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าวัดผล” ก่อให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้ ดังนี้

1.การประเมินที่ใส่ใจการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ตามปกติ การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ Experience Learning โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ Child Centered นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ คือ 1.การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personal learning. 2.การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มการเรียนรู้ Group Learning..และ 3.การฝึกทักษะ Skill Practice..ซึ่งขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้..

2.เทคนิคที่นำมาใช้ในการเรียนรู้  มีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ด้วยการสำรวจ Exploring learning การหาข้อมูล Finding information..ฯลฯ..การเรียนรู้รายบุคคลครูต้องสร้างนิสัยให้แต่ละคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้ได้ “ด้วยการปรับแต่งคุณสมบัติของแต่ละคน ทีละเล็กทีละน้อย” จิตใจของครูต้องจดจ่ออยู่ที่ห้องเรียนทำการสังเกต Observation ช่วยเหลือเสริมศักยภาพ Scaffolding  จดบันทึกเพื่อการแก้ไข..ที่เรียกรวมๆกันว่า การวิจัยชั้นเรียน Research in the classroom. วิธีนี้เป็นการประเมินที่ได้ผลในการยกระดับการเรียนรู้ ที่ถูกต้อง ยกระดับการเรียนรู้ได้ทันที เรียกว่า การประเมินตามสภาพความเป็นจริง Authentic Assessment

3.การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน Cooperative and Collaborative Learning  การทำงานเป็นทีมเป็นการ “ระดมความคิด Brainstorming” เอาส่วนดี และข้อมูลที่ถูกต้องของแต่ละคน มาสร้างงาน “นวัตกรรม Innovation” เพื่อพัฒนาองค์กร ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติต่อไป

4.การพัฒนาทักษะ Skill  “การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” คนไทยพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ “เพราะเราฝึกพูดน้อยเกินไป” ทั้งๆที่เสียเวลาเรียนกันมาเป็นสิบๆปีเพราะมัวไปเขียนมากเกินไป การฝึกทักษะทางวิชาการ “ทุกวิชา” มีความจำเป็นเช่นเดียวกันกับ การฝึกในงานศิลปะ กีฬา ดนตรี และความชำนาญด้านอื่นๆ ปัญหาที่พบบ่อย คือ “มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด” คนประเภทนี้มีมากมายก่ายกองที่เกิดจากระบบการศึกษาของบ้านเรา “เพราะขาดการฝึกทักษะนี่เอง”

5.การประเมิน เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าวัดผล  เมื่อจิตใจของครูจดจ่ออยู่ที่ห้องเรียน คุณครูจะทำการสังเกต Observation ช่วยเหลือเสริมศักยภาพ Scaffolding จดบันทึกเพื่อการแก้ไข..ที่เรียกรวมๆกันว่า การวิจัยชั้นเรียน Research in the classroom..วิธีนี้เป็นการประเมินที่ได้ผลในการยกระดับการเรียนรู้ ที่ถูกต้อง เรียกว่า การประเมินตามสภาพความเป็นจริง Authentic Assessment และใช้ได้ผลดียิ่ง ดังนั้นห้องเรียนคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวมจึงเป็นคำตอบในการ ปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด รูปแบบใหม่ เพราะเป็นระบบ เป็นรูปธรรมที่ถูกต้อง และทันสมัยตามความเป็นไปของโลกการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้สามารถสร้างปัญญาของตนเอง 4 ประการคือ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องอยู่ในโลกจริงและชีวิตจริง

การ “ติวข้อสอบ O-net เพื่อ “จำไปสอบ”ให้ได้คะแนนมากๆ” แต่เมื่อสอบแล้วไม่กี่วันก็ลืม ไร้ปัญญา เป็นคนกลวงข้างใน..แม้เรียนจบบัณฑิตแล้ว “ก็เป็นบัณฑิตสมองกลวง” เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ  

—————————-