การเขียนแผนเชิงกลยุทธ์

การเขียนแผนเชิงกลยุทธ์

การจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ 

                ช่วงนี้เป็นช่วงที่ครูต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ส่งผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติในการจัดการเรียนการสอน  ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จะพัฒนาผู้เรียนได้จริง ทำให้ผู้เรียนไม่ติด 0 และ ร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์

  1. วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจำแนกตัวชี้วัดรายปีหรือช่วงชั้นหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อกำหนดเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การวัด/ประเมินผล และเวลาเรียน
  2. นำวัตถุประสงค์ มากำหนด ผลการเรียนรู้ รูปแบบของมาตรฐานการแสดงออก (Performance Standard)  5 ระดับคุณภาพ ตั้งแต่

ระดับที่ 1           Failed

ระดับที่ 2           Passed

ระดับที่ 3           Faired

ระดับที่ 4           Good

ระดับที่ 5           Excellence

 3.  นำมาตรฐานการแสดงออกแต่ละระดับคุณภาพของจุดประสงค์ของตัวชี้วัด มากำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม การวัด/ประเมิน และเวลาเรียนแต่ละจุดประสงค์

   4.   นำรายละเอียดของข้อ  2 , 3 ไปกำหนดในแบบฟอร์มการเขียนแผนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ 1 จุดประสงค์ต่อ 1 แผนการเรียนรู้

 5. นำแบบวัด/ประเมินท้ายแผน (Formative) มาคัดเลือกทุกจุดประสงค์ เพื่อจัดทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินก่อน/หลังเรียน

หมายเหตุ   มาตรฐานการแสดงออก (Performance Standard) ในแต่ละจุดประสงค์ กำหนดดังนี้

สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge)

ระดับที่ 1 ความรู้ความจำ

ระดับที่ 2 ความเข้าใจและนำไปใช้ได้

ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ จำแนกแจกแจง

ระดับที่ 4 การสังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม่

ระดับที่ 5 การประเมินค่า

สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill)

  เด็กกลุ่มอ่อน   เรียนรู้ตามกระบวนการจิตวิทยาการศึกษา ( Study Psychology Process ) “สามารถทำได้ ”

ระดับที่ 1 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างช้าๆ

ระดับที่ 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างอัตโนมัติ

ระดับที่ 3 พัฒนารูปแบบหรือขั้นตอนได้ด้วยตนเองได้อย่างหยาบๆ

ระดับที่ 4 พัฒนารูปแบบหรือขั้นตอนได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

ระดับที่ 5 ออกแบบรูปแบบ/ขั้นตอนใหม่ๆได้และปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ชื่นชม

 เด็กกลุ่มปานกลางและเก่ง   เรียนรู้ตามทักษะกระบวนการเรียนรู้ ( Study skill process ) “ สามารถสร้างได้ ”

ระดับที่ 1 (Data) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระดับที่ 2 (Information) การจัดทำสารสนเทศ

ระดับที่ 3  (Knowledge) องค์ความรู้ใหม่

ระดับที่ 4  (Innovation)  สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ

ระดับที่ 5  (Wisdom)  รอบรู้ รอบครอบ เกิดปัญญาหยั่งรู้

สมรรถนะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตใจ  (Affective domain)

ระดับที่ 1 กระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น

ระดับที่ 2 กระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตนและระมัดระวังมิให้กระทบต่อผู้อื่น

ระดับที่ 3  กระทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น

ระดับที่ 4  กระทำการเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวม ( จิตสาธารณะ)

ระดับที่ 5 กระทำการเพื่อผู้อื่นและสรรพสิ่งทั้งหลาย

แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

รายวิชา………………………………………..รหัสวิชา………………………ชั้น…………โรงเรียน……………………………

 

มาตร

ฐานที่

ตัวชี้วัด

(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/นวัตกรรม

เครื่องมือวัด/ประเมิน เวลาเรียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำตัวชี้วัดรายปีหรือช่วงชั้นหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อกำหนดเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นำมาตรฐานการแสดงออกแต่ละระดับคุณภาพของจุดประสงค์ของตัวชี้วัด มากำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ นำแบบวัด/ประเมินท้ายแผน (Formative)  ทุกจุดประสงค์

เพื่อจัดทำแบบทดสอบหรือแบบประเมินก่อน/หลังเรียน

 

แบบฟอร์มการเขียนแผนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์

แผนการจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์

รายวิชา………………………………………………..กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………………….

ชั้น………………….โรงเรียน…………………………..       ภาคเรียนที่…….ปีการศึกษา……………………………..

ครูผู้สอน…………………………………………….เวลาเรียนทั้งสิ้น………………………………ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่………………….เรื่อง………………………………………………………………………………………

มาตรฐานที่ (Standard)………………………………………………………………………………………………………….

ตัวชี้วัด (Indicator)……………………………………………………………………………………………………………….

จุดประสงค์การเรียนรู้……………………………………………………………………………………………

เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………….เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………….

เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ 3 ………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ 4 ………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์ระดับคุณภาพที่ 5 ………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับคุณภาพ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แบบวัด/ประเมิน เวลาเรียน
1
2
3
4
5

 

บันทึกหลังการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(…………………………………………….)

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ

(……………………………………………)

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(……………………………………………)