คลินิกวิชาการ

คลินิกวิชาการ

การประเมินคลินิก Clinical test. ห้องคิดวิเคราะห์ 
                                      “เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล”  ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา

การประเมินคลินิกทางวิชาการ เป็นการประเมินผู้เรียน 3 ด้าน ตามหลักของ Bloom นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่าการเรียนการสอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาพื้นฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านสติปัญญา : การวัดความคิด Thinking (การรับรู้ข้อเท็จจริงทางวิชาการ)
2. ด้านร่างกาย : การวัดการกระทำ Acting (ทักษะทางวิชาการ)
3. ด้านจิตใจ : การวัดความรู้สึก Feeling (ความรู้สึกนึกคิดทางวิชาการ )

1.พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านสติปัญญา (ข้อเท็จจริงทางวิชาการ)
พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติ ปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ
ได้แก่
1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจดจำแนกประสบการณ์ต่างๆ และระลึกเรื่องราว นั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นยำ
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความสำคัญของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความสำคัญได้
1.3 การนำความรู้ไปประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถในการนำหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีดำเนินการต่างๆของเรื่องที่ได้รู้มา นำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยๆได้อย่างชัดเจน
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน
โดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น
1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป
การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์คือ มาตรฐานในการวัดที่กำหนดไว้
2. จิตพิสัย (Affective Domain) การวัดความรู้สึก (ความรู้สึกนึกคิดทางวิชาการ) ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันทีดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทำให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อยๆ 5 ระดับ
ได้แก่
1.การรับรู้
2.การตอบสนอง
3.การเกิดค่านิยม
4.การจัดระบบ
5.บุคลิกภาพ
3.ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) การวัดการกระทำ (ทักษะทางวิชาการ)
พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
1.การรับรู้
2.กระทำตามแบบ
3.การหาความถูกต้อง
4.การกระทำอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจ
5. การกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ
จากทฤษฎีดังกล่าวคือผู้เรียนทุกคนนั้นต้องมีพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกคน แต่อาจจะไม่เท่ากันเพราะคนเรามีการเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนพบเจอสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่ต่างจากคนอื่นแต่ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้คล้ายๆกันมีความรู้ความเข้าใจ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คล้ายๆ กันผลการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ก็จะคล้ายกันด้วยการที่ผู้เรียนจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้
เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา ผู้เรียน. จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เราจะเรียนรู้ เมื่อมีความเข้าใจแล้วต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนจากนั้นถึงจะประเมินค่า
จากทฤษฎีดังกล่าว มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3ด้านคือ ด้านข้อเท็จจริง (สติปัญญา) ด้านทักษะ
(ร่างกาย) และด้านความรู้สึกนึกคิด (จิตใจ) ทุกสิ่งนี้ต้องดำเนินไปอย่างพร้อมๆกัน ถึงจะ
เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สู่บุคคลที่สมบูรณ์ ถ้าเรียนแล้วทดสอบแค่ข้อเขียนก็จะได้แค่ความรู้ ซึ่งเดี๋ยวก็ลืม

—————————-