สมัย ยอดอินทร์ นักการศึกษาโลก

สมัย ยอดอินทร์ นักการศึกษาโลก

อาจารย์จากไป … ยังคิดถึง

ผมช่วยงานอาจารย์สมัย ยอดอินทร์ หรือลุงหมัย ตั้งแต่ ปี 2544  ติดตามศึกษาเรียนรู้ ช่วยค่ายวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมหรือค่ายองค์รวม ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างจังหวัด ต่างภาคของประเทศ ขึ้นรถยนต์ ขึ้นเครื่องบินไปด้วยกัน พักห้องเดียวกันเพราะต้องคอยดูแลอาจารย์  อาจารย์ทั้งสั่งสอนและปฎิบัติให้ดู  อาจารย์จะพูดเน้นย้ำอยู่เสมอว่า ให้ใช้สติมากกว่าอารมณ์  สมควรลาออก  กับ ทำหน้าให้ฉลาด คือคำยอดฮิตที่ได้ฟังจนชิน ท่านเป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูผู้เสียสละ และครูผู้ให้  ครูที่คิดนอกกรอบ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญท่านเป็นพ่อครูต้นแบบแห่งการเรียนรู้  ที่นักเรียนเป็นผู้ทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-learning ..เป็นผู้หาประสบการณ์เอง  Own experience และ เป็นผู้เรียนรู้ด้วยการกระทำ Learning by doing. ครูทำหน้าที่เป็น ผู้แนะแนวทาง Teachers and guidance.

            รองศาสตราจารย์ สมัย ยอดอินทร์ ท่านเป็นนักการศึกษา 1ใน 100 ของโลก เป็นผู้สร้างคุณูปการ ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการค่ายองค์รวมของครูและนักเรียน ในโรงเรียน  ที่ฝึกทุกสิ่งในการทำงาน เช่น Collaboration การทำงานร่วมกัน การวางแผน แบ่งงานเตรียมงาน  ประชุมสรุปแก้ปัญหาต่างๆ นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนออกมาใช้ในการทำงาน ฝึกทักษะการสอนให้คิดเป็น ทักษะการสื่อสาร ให้เป็นตัวอย่างของประเทศ   นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งและวางกรอบหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่สำคัญท่านเป็นผู้วิจัยค้นคว้าเรื่องวิทยาศาสตร์กับทิศทางการวางตัวของศาสนสถาน ที่มีนักวิจัยการศึกษาทั่วโลกนำผลงานของท่านไปอ้างอิงมากมาย ท่านจึงเป็น ปูชนียบุคคลที่มีลูกศิษย์กราบไหว้ทั้งในประเทศและทั่วโลก

       เนื่องในวันครบรอบ 6 ปีที่ท่านจากไป เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  ศิษย์ขอให้อาจารย์จงมีความสุขในสัมปรายภพด้วยเทอญ อาจารย์ไม่ต้องห่วงจะสานต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ให้คงอยู่ต่อไป

ดร. วิทยา พัฒนเมธาดา

ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม