คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ หลังจากที่สพฐ.จัดสอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน และประกาศผลเรียบร้อยแล้วค้างเพียงการอบรมผู้ที่สอบแข่งขันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

คู่มือการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ