สพฐ.ต้องทำหลักสูตรใหม่สำหรับเรียนออนไลน์

สพฐ.ต้องทำหลักสูตรใหม่สำหรับเรียนออนไลน์

สพฐ.ต้องทำหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์
จากสถานการณ์ปัจจุบันเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ของไทยต้องสอนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แน่นอน
ไม่สามารถเปิดสอนในโรงเรียน หรือ On-site ได้เพราะยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก
ส่วนภาคเรียนที่ 2 ก็อาจเป็นแบบ On-Site ด้วยหรือในปีต่อๆไป


การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ซึ่งเดิมกำหนดให้ต้องเรียนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี แต่เมื่อการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไป เป็นแบบ On-Site สิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือการวัดผลประเมินผลการเรียน ชั่วโมงเรียน และวิธีการสอนของครู ถ้าไม่เปลี่ยนเด็กไทยจะเรียนหนัก (ปกติก็หนักอยู่แล้ว) ทำงานส่งครูหนักและเด็กจะไม่ได้อะไรเลย ตอนนี้บางโรงเรียน ตารางเรียนของเด็กนักเรียน เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียน ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเด็กเครียดแน่นอน


ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องจัดทำหลักสูตรใหม่ ควรให้เด็กเรียน เฉพาะสิ่งที่ต้องรู้ ในส่วนของสิ่งที่ควรรู้ กับสิ่งที่น่ารู้ ควรตัดออกให้เด็กไปสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเองทีหลัง ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก นอกจากจะเครียดเรื่อง covid-19 แล้วยังจะมาเครียดเรื่องการเรียนออนไลน์อีก ไม่เช่นนั้นเด็กไทยพิการทางจิตแน่นอน