คู่มือเพิ่มความสุขในห้องเรียน ONLINE / ON- HAND

คู่มือเพิ่มความสุขในห้องเรียน ONLINE / ON- HAND

ในสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19  นี้ไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร  ขอให้นักเรียนและคุณครูมีลมหายใจและมีชีวิตรอดก็พอ  เมื่อโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ สพฐ. ได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 5 รูปแบบ คือ

  1. ON-AIR
  2. ONLINE
  3. ON–DEMAND
  4. ON-HAND
  5. ON–SITE

โดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกใช้ตามบริบทแต่ละรูปแบบอย่างเหมาะสม  ในช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนไม่ปกติ คู่มือเพิ่มความสุขในห้องเรียนเล่มนี้ จะช่วยในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช่วงเกิดวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือนำทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด เป็นแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำมาประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้


คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกในคู่มือนี้ทุกวันแล้วนัดรวมตัวกันเดือนละ 1 -2 ครั้ง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความเข้าใจที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดนี้


การทำแบบฝึกหัดในคู่มือเล่มนี้จะส่งเสริมให้เกิด “ ความรู้ที่นำไปสู่การสรรค์สร้าง” เพราะความรู้ไม่มีไว้ประดับสมองแต่มีไว้เพื่อพัฒนาชีวิตพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ การนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วนำไปใช้จริงจะทำให้นักเรียนและผู้อ่านได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง รวมทั้งจดจำและทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง คุณครูสามารถนำคู่มือเพิ่มความสุขในห้องเรียน ฉบับนี้ไปปรับใช้กับรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบเพื่อให้ผู้เรียน มีความสุขกับการเรียน ไม่ว่าจะเรียนแบบ ONLINE  หรือ ON HAND ได้อย่างต่อเนื่องทั้ง 20 สัปดาห์ หวังว่าคณะครูและนักเรียนจะได้รับความสุขและ ประโยชน์จากการเดินทางไปกับคู่มือเล่มนี้นะครับ 


สามารถดาวโหลดเอกสารคู่มือไปใช้ได้ที่ download คู่มือเพิ่มความสุขในห้องเรียน