การเรียนแบบ ONSITE

การเรียนแบบ ONSITE

เรียนแบบ ONSITE  

การเรียนแบบ ONSITE  คือการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การจะเปิดเรียนได้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัด โดยมี สพท. เป็นผู้ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ติดตาม และให้ความสะดวกแก่สถานศึกษา


ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 5 รูปแบบ ตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คือ

  1. ON-AIR
  2. ONLINE
  3. ON–DEMAND
  4. ON-HAND
  5. ON–SITE

ไม่จำเป็นว่าโรงเรียนที่ปิดเรียนต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว


ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการสอนใน 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. การเรียนการสอนผ่านทีวี (ON-AIR) ผ่านระบบดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186-200 ระบบเคเบิลทีวี (Cable TV) และระบบ IPTV
  2. การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) ผ่านทางระบบ Video Conference ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และระบบอื่นตามที่ สพท. จัดเตรียมให้
  3. การเรียนการสอนแบบ ON–DEMAND ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) ช่อง Youtube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชั่น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
  4. การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง

มัธยมศึกษาปีที่ 4–6

นอกจากจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยวิธีการสอนใน 4 รูปแบบแล้วให้จัดการสอนผ่านทางระบบ Video Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) ของโรงเรียน หรือระบบที่ สพท. ได้เตรียมไว้

—————————————–