8 ข้อ กคศ.ใช้ประเมินคลิปสอนครู

8 ข้อ กคศ.ใช้ประเมินคลิปสอนครู

8 ข้อหลักการสอน ที่ กคศ.ใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู ตามวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 นี้

  1. การสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่? เช่น เรียนรู้จากศาสตร์ท้องถิ่น สู่ศาสตร์พระราชา ไปศาสตร์สากล
  2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่หรือไม่? ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ด้านพุทธิพิสัยหรือด้านสมองในขั้นการนำไปใช้
  3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนเป็นอย่างไร? มีการใช้นวัตกรรมในการยั่วยุให้เด็กสนใจเรียน
  4. ครูมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองย่างไร? มีรูปแบบหรือวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เด็กสนใจสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
  5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร? การให้ทำกิจกรรมการมอบงานให้เด็กทำชิ้นงาน และวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  6. ครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ เพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร? มีสื่อที่มีคุณภาพน่าสนใจทันสมัย
  7. เด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้หรือไม่? ทักษะการทำงานทักษะชีวิต
  8. ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ใช้สอนเป็นอย่างไร? ตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

ทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางในการออกแบบให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  สร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนภาพของกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำแนวทางกระบวนการนี้ภายในโรงเรียน