แนวคิดในการบริหารโรงเรียนยุคโควิด 19

แนวคิดในการบริหารโรงเรียนยุคโควิด 19

แนวคิดในการบริหารโรงเรียน
ด้วยกรอบความคิดของการศึกษาที่เอาความรู้เป็นตัวตั้งใครแพ้คัดออก ทำให้มีเด็กจำนวนหนึ่งสามารถเรียนต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ แต่มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งขาดโอกาส ซึ่งเป็นการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กตามพรบ.การศึกษา 2542  การจัดการศึกษาของไทยจึงย่ำอยู่กับที่ และยังเป็นการย่ำยีคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเด็กโดยการเปรียบเทียบหรือตีค่า

เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เก่งด้านวิชาการจึงถูกโรงเรียนดีโรงเรียนดังของรัฐทอดทิ้ง ทั้งที่ในระหว่างนั้นพวกเขามีศักยภาพด้านอื่นๆที่รอการงอกงาม เพียงแต่ไม่เก่งวิชาการแต่ชอบการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม


ผู้บริหารโรงเรียนต้องเปิดรับและให้โอกาสนักเรียนทุกคนทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาด้านการเรียน ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย ให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่างๆ ในโรงเรียน  โรงเรียนต้องจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเอาความชอบความถนัดของเด็กเป็นตัวตั้งในการเรียนรู้ เพราะนักการศึกษาและนักจิตวิทยาการศึกษา เชื่อว่าการที่ คนเรารักอะไรย่อมทำสิ่งนั้นได้ดี


เราต้องสร้างเวทีการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยไม่ละทิ้งใครแม้แต่คนเดียว ซึ่งครู พ่อแม่ และชุมชน ต้องร่วมมือกันในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน  จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องฝึกทักษะเด็กตั้งแต่ภายในจิตใจจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในศตวรรษที่21 อย่างแท้จริงเพื่อให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ต่อไป


ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา