การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย PINTHO MODEL

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย PINTHO MODEL

การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรท้องถิ่น ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  จัดหลักสูตรเป็น 2 ระดับคือมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบไปด้วย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ห้องเรียน คิดวิเคราะห์บูรณาการแบบองค์รวม ห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเรียนศิลป์ – ทั่วไป  ห้องเรียนศิลป์-จีน ห้องเรียนศิลป์-อังกฤษ ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนทวิศึกษา สาขาช่างเชื่อมและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ มีการ  SWOT ANALYSIS      วิเคราะห์ห้องเรียน เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รักการอ่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่อนาคต ให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ สื่อสารเป็น คิดเป็น ทำเป็น  เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น และอ่านออกเขียนได้


ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่1

 นักเรียนเกิดการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติ นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน เขียน การคิดคำนวน คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีทักษะการทำงาน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดและมีผลงานเชิงประจักษ์ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต สังคมสูงกว่าที่เป้าหมายสถานศึกษากำหนด ส่งผลให้มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม


มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน และบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการความรู้ สังคม และเทคโนโลยี


โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายในการจัดการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนการนิเทศ และมีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน พร้อมรายงานผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  ภายใต้กรอบการบริหารโดยใช้นวัตกรรม PINTHO MODEL มาใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป


โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ด้วยการจัดหลักสูตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับปรุงพุทธศักราช 2560 หลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล   เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา


โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามแผนงานโครงการพัฒนาบุคลกร มีการอบรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ร่วมกิจกรรม PLC พัฒนาตนรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ว 21  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  และตามหลักสูตรอื่นๆ ไม่ต่ำกว่าคนละ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา


โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ปลอดภัยและมี สุขภาวะที่ดี มีห้องน้ำบริการอย่างเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย มีมุมพักผ่อน มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมของนักเรียน


โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนา Big Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ  มีระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการการเช็คชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง ,การเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา,กิจกรรมชุมนุม, การประเมิน SDQ,  การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนนพฤติกรรมผู้เรียน  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละวิชา และบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูลต่างๆ


ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม


มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง  โดยดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการประชุมปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล มีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงกลยุทธ์ เน้นทักษะการคิด ทักษะการทำงาน  ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน    ส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูทําวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และที่สำคัญ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  


   ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม


สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ Download ไฟล์