แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ

แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ

แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ

สมรรถนะ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการทำงาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ได้สำเร็จ โดยการนำความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทแวดล้อม


เคล็ดลับความสำเร็จ

A: Attitude (ทัศนคติ) เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บุคคลสามารถใช้ K : Knowledge (ความรู้) และ S : Skill (ทักษะ) ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ

อดีต     K         S         A       สู่ความสำเร็จ

อดีต     A         S         K       สู่ความสำเร็จ


ความฉลาดรู้

“…การเรียนรู้แม้มากมายเพียงใดบางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เท่าใดนัก ถ้าหากเรียนรู้ไม่ถูกถ้วน           ไม่รู้จริงแท้ การศึกษาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้ คือ รู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยไม่เป็นพิษหรือเป็นโทษ…”

พระบรมราโชวาทอในหลวงรัชกาลที่ 9     22 มิถุนายน 2529


“สมรรถนะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงานที่ดีกว่าเชาว์ปัญญา” เพราะผู้เรียนที่เรียนเก่งอาจไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเสมอไป แต่อยู่ที่สมรรถนะสูงและหลากหลายสามารถประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ทำ มักประสบความสำเร็จในการทำงาน

David C. McClelland   มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด


กรอบแนวคิด               สมรรถนะ

ความรู้ Knowledge

ทักษะ Skill

เจตคติ Attitude / คุณลักษณะ Attribute