ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอิงมาตรฐานและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอิงมาตรฐานและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอิงมาตรฐานและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรอิงมาตรฐาน

(Standard – Based Curriculum)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

(Competency – Based Curriculum)

1. เป็นหลักสูตรที่ระบุว่า ผู้เรียนควรรู้อะไรและทำอะไรได้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียน ทำอะไรได้ ตามมาตรฐานสมรรถนะและตัวชี้วัดเชิงสมรรถนะที่กำหนด
2. จุดเน้น คือ ความรู้ จุดเน้นอยู่ที่ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงที่มีความหมายต่อผู้เรียน
3. จุดเน้นอยู่ที่ การรู้ จุดเน้นอยู่ที่ การปฏิบัติ/การกระทำ
4. เน้นที่ ความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นตัวป้อน/ปัจจัย เน้นที่ สมรรถนะ ซึ่งเป็นผลผลิต/ผลลัพธ์
5. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยไม่มีพันธะรับผิดชอบหรือวิธีการเฉพาะที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย มีพันธะรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายของผู้เรียนทุกคนอย่างชัดเจน
6. ไม่เอื้อต่อการสอนแบบองค์รวม เนื่องจากมีตัวชี้วัดจำนวนมากที่ต้องวัดและประเมินผล เอื้อและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (ห้องเรียนคิดวิเคราะห์) ที่มุ่งให้เกิดสมรรถนะ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ในงานอย่างเป็นองค์รวม
7. การเรียนการสอนเป็นแบบรวมกลุ่มทั้งห้อง การเรียนการสอนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมการเรียนรู้เฉพาะตน
8. ผู้เรียนทุกคนใช้เวลาเรียนเท่ากันหมดทุกคน ผู้เรียนใช้เวลา มาก – น้อย ได้ตามความถนัดและความสามารถของตน
9. ผู้เรียนเลื่อนชั้นไปตามเวลาที่กำหนดให้ การเรียนรู้มีลักษณะเป็น Mastery Leaning คือ ผู้เรียนจะต้องประสบผลสำเร็จในแต่ละขั้นตอนก่อนจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป
10. ครูมีบทบาทเป็นผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล ครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ผู้ฝึก ผู้อำนวยความสะดวก ติดตาม ให้ข้อมูลป้อนกลับและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
11. เป็นหลักสูตรอิงเวลามีการกำหนดเวลาที่ตายตัวในการจบหลักสูตร เป็นหลักสูตรอิงความสำเร็จ คือใช้ความสำเร็จเป็นตัวกำหนดเวลาจบบทเรียน
12. เน้นการประเมินรวบยอด เพื่อให้ระดับผลการเรียน เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
13. กำหนดให้มีการประเมินตามตัวชี้วัด เน้นการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นองค์รวม

 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

(Competency – Based Curriculum : CBC)

หลักการสำคัญของหลักสูตรสมรรถนะ

  1. เป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcomes – Based)

  2. เป็นหลักสูตรมีสมรรถนะเป็นเป้าหมาย (Competency Outcomes) ในการพัฒนาผู้เรียน

เป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติที่มุ่งสู้การทำได้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นให้แก่ผู้เรียน


  1. เป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ( Learner Centric ) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ

ความถนัดและก้าวหน้าไปตามความสามารถ รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ มุ่งพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalization) ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเก่งในแบบของตนเองได้ ใช้ความเก่ง

อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม “หาตัวเองให้พบ ค้นตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้คุ้ม คุมตัวเองให้อยู่ รู้ตัวเองให้จริง”


  1. เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน มีความหมายต่อผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

  2. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม

การดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ของผู้เรียน


  1. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

(Holistic Learning ) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น


  1. เป็นหลักสูตรที่ยึดหยุ่น (Adaptive) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

และความก้าวหน้าทางวิทยาการ ผู้เรียนและครูสามารถศึกษาต่อยอดความรู้ไปเรื่อย ๆ