การจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย

การจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย

คู่มือการจัดการเรียนรู้
โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ 
ห้องเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบองค์รวม


บทนำ

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ที่เป็นระบบน่าเชื่อถือ  เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุไว้ในหมวด ๔ มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา และมาตรา ๒๔ (๕) ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียน โดยครูต้องสามารถนำการวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ แต่จากสภาพปัญหาการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่ทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้น้อยมาก


โรงเรียน…….. จึงได้กำหนดโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู้ทั้งครู นักเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะเกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน   เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือและเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเอกสารการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ฉบับนี้ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ๔ ขั้นตอน  คือ        ๑) ตั้งคำถาม       ๒) เตรียมการค้นหาคำตอบ      ๓) ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบและ  ๔) สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ   การสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้และสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้

๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข


เป้าหมาย

๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้

๒. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข


นายวิทยา  พัฒนเมธาดา

ผู้อำนวยการโรงเรียน…….

๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยห้องเรียนคิดวิเคราะห์